Kerknieuws

Kort en krachtig: aan de slag met jongeren en diaconaat

Image website Protestantse Kerk

1. Waarom is het belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor het diaconaat?

“Wat mij betreft gaan ‘hoofd, hart en handen’ hand in hand. We zijn in het jeugdwerk wel eens geneigd om vooral te praten over ‘de theorie’ of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot anderen? En hoe ga je om met mens, dier en aarde? Diaconaat is bij uitstek de tak van sport waarin je dat leert en oefent.”

2. Hoe laat je jongeren kennismaken met het diaconale werk?

"Dat kan heel eenvoudig: nodig eens iemand van de diaconie uit tijdens de club of catechese, en laat diegene vertellen wat hij of zij doet en waarom. Of besteed tijdens een catecheseles of een jeugdviering aandacht aan diaconale onderwerpen. In de werkvormendatabase van JOP is allerlei geschikt materiaal te vinden, voor verschillende leeftijden. Wat ook kan: doe met je kindergroep of jeugdgroep mee aan het spel Sirkelslag. Daar zitten vaak diaconale elementen in om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met diaconaat.

3. Jongeren echt betrekken is nog een stap verder. Hoe doe je dat?

“Bezoek met de jeugdclub bijvoorbeeld eens een diaconale activiteit zoals de Voedselbank. In het najaar komt hiervoor het nieuwe programma 'Jong in Actie' beschikbaar, met een voorbereiding vooraf en gespreksmateriaal achteraf. Je gaat dan met jongeren in gesprek over vragen als: ‘Wat heeft dit bezoek met je gedaan?’ en ‘Roept het vragen bij je op, over de wereld of over God?’”

4. Kunnen jongeren een structurele rol vervullen in het diaconaat?

“Ja, maar vraag ze niet alleen om zich te voegen in de bestaande structuren en ambten. Kijk ook hoe ze op hun eigen manier aan kunnen haken, misschien voor een kortere termijn. Geef ze daarbij eigen verantwoordelijkheid: draag bijvoorbeeld tijdelijk een klein deel van het diaconale budget over. De diaconie en jeugdleiding kunnen jongeren uiteraard coachen bij het beheer daarvan.”

5. Waar kunnen gemeenten meer informatie vinden over dit onderwerp?

“Op jop.nl/diaconaat zijn allerlei werkvormen en programma’s beschikbaar, waar gemeenten mee aan de slag kunnen. Ook is daar meer achtergrondinformatie te vinden."


Studentenpastoraat: vanaf nu subsidieaanvraag op projectbasis mogelijk

Image website Protestantse Kerk

Heeft u passie voor studenten en hun leefwereld? Vraagt u zich af hoe uw gemeente deze jongeren (nog) beter kan bereiken? Of bent u zelf werkzaam als studentenpastor en wilt u uw werkzaamheden uitdiepen? Dan bent u bij de Protestantse Kerk aan het juiste adres. 

De Protestantse Kerk in Nederland beschouwt het studentenpastoraat als een wezenlijk onderdeel van haar roeping en verantwoordelijkheid. Vorig jaar heeft de generale synode besloten om vanaf 2020 het studentenpastoraat op projectbasis in te richten. Dit houdt in dat alle huidige studentenpastoraten en nieuwe studenteninitiatieven een subsidie kunnen aanvragen voor een projectplan van maximaal vijf jaar. Doel van deze nieuwe flexibele projectstructuur is om het studentenpastoraat kwalitatief toekomstbestendig te maken. 

Lokaal draagvlak

Essentieel voor een projectaanvraag is aantoonbaar lokaal draagvlak. De generale synode moedigt aan dat het project op studenten gericht is en van onderaf gedragen wordt door diverse partners. Zo wordt bij de inhoudelijke beoordeling gekeken naar de verhouding tot de universiteit, hogeschool, lokale kerkelijke gemeente(n), stichting en/of studentenvereniging. Eén van de partners of initiatiefnemers dient bij voorkeur een kerkelijke gemeente van de Protestantse Kerk te zijn, maar er kunnen ook andere kerken bij betrokken worden. 

Voor wie is de subsidie? 

De subsidie betreft een bijdrage in de salariskosten van de (nog aan te stellen) studentenpastor of kerkelijk werker in het studentenpastoraat. Vooralsnog wordt de huidige verdeling van de salariskosten in stand gehouden: 80% van de salariskosten ten laste van de Protestantse Kerk in Nederland en 20% ten laste van lokaal draagvlak. 

Ook alle huidige studentenpastoraten dienen te participeren in de nieuwe projectstructuur die vanaf 2020 geïmplementeerd wordt. Vanaf september 2019 kunnen zij en nieuwe initiatiefnemers hun aanvraag indienen bij de Commissie Steunverlening (Solidariteitskas). Als het budget vanuit de solidariteitskas niet voldoende is om de projectaanvragen te honoreren, zal de bijdrage van de Protestantse Kerk navenant worden teruggebracht na overleg met de lokale partners. 

Hoe werkt het?

Lees eerst goed de subsidievoorwaarden door en vul daarna het aanvraagformulier in.


Op basis van bovengenoemde inhoudelijke criteria van het projectplan brengt de landelijke Werkgroep Studentenpastoraat advies uit aan de Commissie Steunverlening, die de subsidie al dan niet toekent voor een periode van maximaal vijf jaar.

Leden gezocht Werkgroep Studentenpastoraat
De landelijke Werkgroep Studentenpastoraat die onder andere de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvragen voor haar rekening neemt, is momenteel nog op zoek naar leden. Wil je concreet een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van het studentenpastoraat? Kijk dan
hier voor de vacature.


Shana tova - gelukkig nieuwjaar!

Image website Protestantse Kerk

Aan de Joodse gemeenschap in Nederland,

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana wil de Protestantse Kerk in Nederland haar hartelijke nieuwjaarswensen aan u overbrengen. Wij hopen dat u een gelukkig en vredig nieuwjaar tegemoet kunt zien en wensen u alle goeds toe. Sjana tova! 

Als Protestantse Kerk weten we ons verbonden met de Joodse gemeenschap in Nederland. Naast de regelmatige contacten die wij in het afgelopen jaar met elkaar hebben gehad, is er samen met de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een gezamenlijke verklaring geweest tegen antisemitisme. Daarin staat o.a. : “Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang. We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen.”

 

Het is onze wens dat wij ook in het nieuwe jaar wegen naar elkaar weten te vinden, zodat wij elkaar steeds beter leren verstaan om samen de samenleving waarin wij gesteld zijn te kunnen dienen.


Tien tips om de collecte in uw gemeente meerwaarde te geven

Image website Protestantse Kerk

1. Vraag het collecterooster 2020 aan

In het collecterooster vindt u alle collecten voor de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en JOP (Jong Protestant) die in 2020 op het collecterooster staan, met een korte omschrijving per collecte. Verder biedt de brochure een overzicht van ondersteunende collectematerialen, praktische tips en alle benodigde gegevens voor afdracht van de collecten. Vraag het collecterooster gratis aan.

2. Collecteren op actuele momenten in 2020

Een aantal collecten sluiten aan bij actuele momenten in het jaar. Zo collecteren we op de zondag voor 5 mei, de dag waarop we vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, om traumaverwerking voor slachtoffers van geweld in Nigeria mogelijk te maken. Op zondag 21 juni, de dag na Wereldvluchtelingendag, is de collecte bestemd voor opvang en hulp voor ontheemden in Colombia. En op 6 december, de zondag na Sinterklaas, staat een collecte voor Kids in Actie op het rooster, het kinderlabel van Kerk in Actie om kinderen bij (wereld)diaconaat te betrekken. Vraag het collecterooster gratis aan

3. Collecten tijdens speciale momenten en vieringen

Naast de collecten op het landelijke collecterooster, zijn er andere momenten waarop een collecte passend kan zijn: op bid- en dankdag bijvoorbeeld voor boeren in het droge noorden van Kameroen. Of met moederdag aandacht vragen voor moeders die gevangen zitten. In de brochure die hiervoor is samengesteld vindt u daarnaast ook collectesuggesties voor deze bijzondere momenten in het jaar, zoals een doop- of belijdenisdienst, Hemelvaartsdag of Armoededag. Vraag de brochure gratis aan

4. Steun een project langer

Als gemeente is het ook mogelijk een project langer te steunen. Alle projecten van Kerk in Actie zijn ondergebracht onder 1 van de 5 thema´s. Meer informatie op www.kerkinactie.nl.thema

5. Gebruik thermometer-posters

Er zijn speciale thermometer-posters om de stand van de geldwerving van een project in uw gemeente bij te houden. Er is een algemene posters, en daarnaast ook 3 posters met een speciaal thema: rampen bestrijden, kerken versterken, kinderarbeid stoppen.

6. Spaardoosjes voor kindernevendienst of zondagsschool

De speciale spaardoosjes van Kerk in Actie zijn én leuk om samen met de kinderen van uw kindernevendienst of zondagsschool in elkaar te knutselen. Tijdens de samenkomsten met de kinderen kunt u de kinderen iets vertellen over het project van Kerk in Actie en wekelijks samen met de kinderen sparen. Er zijn verschillende spaardoosjes verkrijgbaar. Vraag ze gratis aan: Spaardoosje Kerst , Spaardoosje 40dagentijd, Kids in actie spaarpot en Kids in actie spaardoosje.

7. Zet uw talenten in

In Matteüs 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. Wat doen uw gemeenteleden met hun talenten? Wij geloven dat je door het delen van talenten kunt vermeerderen. Organiseer een talentencampagne in uw gemeente, deel talentenkaarten uit en maak meer van 1, 2 of 5 euro voor kinderen in de knel of een ander project van Kerk in Actie. Vraag de talentenkaarten gratis aan.

8. Geef uw leeftijd

Een leeftijdscollecte is een leuke werkvorm om de hele gemeente te betrekken bij het project wat u gezamenlijk steunt. Tijdens een kerkdienst vraagt u iedereen om een bedrag te geven dat gelijk staat aan de leeftijd van de gever. Als iemand bijvoorbeeld 56 jaar is kan hij 56 euro geven, € 5,60 of € 0,56 of een ander bedrag dat mensen bij hun leeftijd vinden passen. Uw gemeenteleden licht u van te voren in over de actie via publiciteit. 

9. Vast mee in de Veertigdagentijd

Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen. Ook in 2020 start Kerk in Actie een vastenactie om in de Veertigdagentijd extra aandacht te geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Doet u ook (weer) mee?

10. Vraag de brochure Samen in Actie aan

De brochure Samen in Actie is een handreiking met tips en ideeën om uw collecten en acties nog beter onder de aandacht te brengen van gemeenteleden. Vraag de brochure gratis aan

direct naar kerkinactie.nl

 


Ds. Saskia van Meggelen treedt terug als preses

Image website Protestantse Kerk

Van Meggelen: “Ik heb de Protestantse Kerk met hart en ziel gediend en was dat graag blijven doen. Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen.”

Het moderamen van de Protestantse Kerk respecteert haar keuze en bedankt haar voor haar bevlogen inzet. 

In de komende vergadering van de kleine synode wordt afgestemd wat de vervolgstappen met betrekking tot de invulling van de positie van de preses zullen zijn.


Materiaal Advent & Kerst 2019 beschikbaar: van liturgisch bloemschikken tot levende adventskalender

Image website Protestantse Kerk

Van kerstengel-project tot missionaire kerstnachtdienst

In de digitale ideeënbank op de website van de Protestantse Kerk zijn diverse ideeën te vinden die passen bij Advent en Kerst. Zoals een draaiboek voor een levende adventskalender of een kerstengelproject, maar ook zinvolle tips voor een missionaire kerstnachtdienst.

Van kerstmusical tot kliederkerk-kerstviering

In de werkvormendatabase van Jong Protestant zijn diverse ideeën voor kinderen en jongeren te vinden zoals bijvoorbeeld een kliederkerk-kerstviering of de suggestie om met kinderen een eigen adventskalender te maken. Op deze site is ook een overzicht van adventsprojecten en ander materiaal te vinden.

Liever een musical voorbereiden met de kinderen? Kies dan uit één van deze
kerstmusicals. Of wat denkt u van een escaperoom-achtig spel van een klein uur voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar? Organiseer dan de Kerstchallenge

Van kerstgedicht tot kerstverhaal

Wat u ook organiseert, het is altijd handig het boekje 'Volg de sterren' bij de hand te hebben. Het boekje bevat korte aansprekend kerstverhalen voor speciale kerstvieringen zoals een buurtmaaltijd, een ouderenviering, een bijeenkomst met kinderen of een vrouwenkring.

Liever iets uitdelen? Bestel dan de adventseditie van het blad Petrus vol met inspirerende interviews, kerstwandelingen, aan tafel met jong en oud, op pad met een kerststuk, meditatief schilderen, ontroerende verhalen over hoe de kerk in Moldavië hoop biedt, en nog veel meer in dit nummer van Petrus. Nú met gratis adventskalender! Levering eind november 2019

Van Nederland tot Zambia - Geef licht!

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in Actie wordt dit licht gedeeld met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Doe als gemeente mee aan deze campagne en zamel via de collecten geld in voor deze kinderen in de knel. Voor deze campagne zijn diverse collectematerialen beschikbaar

Nog in ontwikkeling

Er is nog meer materiaal in ontwikkeling. Dit materiaal komt in de loop van november beschikbaar. Het gaat om: 

 • Adventskalender om uit te delen
 • Voorbeeldmateriaal Liturgisch bloemschikken. 

Op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de wekelijkse nieuwsbrief.

Themapagina Advent&Kerst

Bezoek de themapagina Advent&Kerst voor nog meer inspiratie.


Eerste ambulant predikant aan de slag: ds. Els Visser en Spijkenisse hebben de primeur

Image website Protestantse Kerk

Het blijkt dat de gemeenten die op zoek zijn naar een tijdelijk predikant de dienstenorganisatie goed weten te vinden. Op 1 september, de officiële ingangsdatum, is er contact met 16 gemeenten over een ambulant predikant en zijn er zes overeenkomsten getekend.

De belangstelling en het enthousiasme van predikanten is groot; de medewerkers van de mobiliteitspool van de dienstenorganisatie voerden vele gesprekken. Er is nu een lijst met bijna 60 predikanten die ingezet willen worden als ambulant predikant. Zij nemen een schat aan ervaring mee waar gemeenten echt mee geholpen zullen zijn. 

Spreiding is goed

Opvallend is dat de spreiding van ambulant predikanten over het land goed is, maar dat de verzoeken uit gemeenten zich concentreren in Noord- en Zuid-Holland, Groningen en Friesland. De hoop is dat ook het midden en zuiden van het land zullen volgen. De meeste gemeenten vragen om een predikant voor 16 tot 18 uur, maar minder is ook mogelijk.

Ook iets voor uw gemeente?

Heeft uw gemeente een periode waarin de predikant afwezig is? Bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschapsverlof? Of zoekt u een predikant voor het reguliere werk in de vacaturetijd? Dan is een ambulant predikant de oplossing voor uw gemeente.

Kenmerkend voor ambulant predikanten is dat zij hun ervaring als gemeentepredikant koppelen aan een flexibele inzet. Zij kunnen de taken vervullen die gemeenteleden niet zelf over kunnen nemen. Zo wordt een gat in het gemeentewerk voorkomen. 

U kunt contact opnemen met de dienstenorganisatie voor meer informatie.

 

 

 


Bouw de kerk in Syrië weer op - Kerk in Actie start campagne voor herstel van de kerk in Syrië

Image website Protestantse Kerk

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. En nog steeds is er geen uitzicht op vrede. Er zijn nog altijd gebieden waar gebombardeerd of gevochten wordt. De situatie is uitzichtloos voor miljoenen ontheemden en inwoners die geen huis en werk meer hebben. Zonder steun is de toekomst donker voor hen. De kerk in Syrië doet - als grootste particuliere hulpverlener in het land - wat ze kan om te werken aan herstel. Kerk in Actie wil hen steunen in hun missie om een teken van hoop te zijn voor deze mensen in nood.

[Tekst gaat verder onder video]

De Groot bezocht kerkgemeenschappen in Damascus, Homs en Aleppo. Als één van de weinige Nederlanders wist hij door Syrië te reizen om met eigen ogen de verwoesting én de hulp te zien. De verwoestingen in de kerken zijn enorm, zowel aan de gebouwen als het interieur van de kerken. Donderdag 12 en 19 september (16.10 uur) is hiervan een reportage te zien over de hulp die de kerk biedt in het NPO2 programma Met Hart En Ziel (KRO-NCRV). 

Cruciale rol kerk

De Groot is onder de indruk van de inspanningen van de kerk. “Wat mij raakt is dat de kerk een cruciale rol inneemt in het herstel van dit land. De kerk is betrokken bij de herbouw van huizen, bij onderwijs van kinderen, bij het zorgen voor zieken en oude mensen. En dat is nu precies waar Kerk in Actie de kerk in wil ondersteunen. Ik vind de mensen in de kerk enorm moedig. Dat spat er vanaf.”

Licht in de duisternis

Het is goed om de kerk in Syrië te ondersteunen in hun missie om teken van hoop en herstel te zijn. Maar volgens De Groot kunnen wij, naast collecteren en bidden voor broeders en zusters in Syrië, ook veel van hen leren. “Het is me echt opgevallen in de vele gesprekken die ik voerde: de kerk in Syrië ziet het als haar taak om als Lichaam van Christus het licht in de duisternis te zijn. Ook in de bizarre omstandigheden van een oorlog. Ik hoop dat de kerk in Nederland zich hierdoor uitgedaagd voelt. De omstandigheden hier zijn heel anders, maar voeren wij dezelfde inspanning om zichtbaar Lichaam van Christus te zijn? De kerk in Syrië laat zien hoe we mensen van hoop kunnen zijn.” 

[Tekst gaat verder onder video]

Najaarscampagne Kerk in Actie voor Syrië

Kerk in Actie start een driejarige campagne om (kerk)gebouwen in Syrië te herstellen en het werk van Syrische kerken te steunen, zodat zij een teken van hoop kunnen zijn voor mensen in nood. Op 15 september en tijdens de landelijke actieweek daarna collecteren meer dan duizend Nederlandse kerken voor het herstellen van gemeenschapscentra, zoals scholen en kerken, maar ook voor werkgelegenheidsprojecten, om mensen die terugkeren naar Syrië weer aan het werk te helpen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/najaarscampagne

Lees ook:

Wat u kunt doen


Welke multiculturele groep wil materiaal rond het bijbelverhaal van Ruth testen? 

Image website Protestantse Kerk


Maak van de collecte een moment van betekenis

Image website Protestantse Kerk

Marten van der Meulen, universitair docent godsdienstsociologie aan de PThU en wetenschappelijk beleidsmedewerker in de dienstenorganisatie, zou de collecte aangrijpen om de gemeentevisie te ondersteunen. “Vertel bijvoorbeeld: ‘We staan als gemeente voor deze uitdaging en dat betekent dat we dit bedrag bijeen willen krijgen.’ In de praktijk blijkt dat gemeenten met een breed gedragen visie vaak vitaal zijn.” De geefbereidheid is er, maar gemeenteleden geven minder automatisch dan vroeger. “Ze willen weten waar ze voor geven. Maak dat inzichtelijk.” Aan een collecte voor een diaconaal project kun je een concrete geefvraag verbinden. “Maar als kerk je eigen gemeenschap instandhouden of geld bijeenbrengen voor een vernieuwend project is ook heel legitiem. Het hoeft niet moeilijk te zijn om daar een goed verhaal bij te maken.” 

Geef uw leeftijd

De Protestantse Gemeente Kleverskerke in Zeeland bedacht een alternatieve collecte. ZWO-lid Petra van den Berge: “Om geld op te halen voor ons ZWO-project hebben we aan het begin van de Veertigdagentijd een klein bruin envelopje uitgedeeld. Eén envelopje per gezin. Met daarop de actie ‘Geef uw leeftijd’. Als je 65 bent bijvoorbeeld geef je 65 keer 1 cent, 65 keer 2 cent of 65 keer 10 cent, net wat je wilt. Met Pasen konden de envelopjes weer ingeleverd worden. Dit leverde vijf keer zoveel op.”

Haal meer uit de collecte

Zonder nadenken een euro in de zak stoppen? Deze manieren zorgen dat geven in de kerkdienst echt van betekenis wordt:

 • Deel collectefolders uit met daarin de omschrijving van het project waarvoor u collecteert. Zie bijvoorbeeld de collectefolders van Kerk in Actie.
 • Bestel de gratis brochure 'Samen in Actie' met tips voor de collecte of fondsenwervende actie van uw gemeente.
 • Houd een omkeercollecte. Iedereen mag een munt van twee euro úit de zak halen, met de bedoeling dit in de periode daarn te vermeerderen. Zie de tips van ds. Berensen.
 • Een variant op de omkeercollecte is de talentenactie. Ook hier krijgen gemeenteleden in eerste instantie geld om er vervolgens met hun talent meer van te maken. Via Kerk in Actie zijn gratis talentenkaarten te bestellen en is een bijbehorend stappenplan te downloaden.
 • Laat een bijbelkring, jeugdgroep of kindernevendienst een doel kiezen en in de dienst vertellen waarom dit doel een bijdrage verdient. 
 • Ga als (delegatie van de) gemeente op bezoek bij een project dat de gemeente steunt of nodig mensen uit om iets te vertellen. 
 • Benoem concreet wat er met het geld van de collecte gefinancierd wordt. Dus in plaats van ‘eredienst en pastoraat’: ‘Dankzij uw bijdrage kunnen we elke week een ouder gemeentelid blij maken met een mooie bos bloemen.’
 • Maak in je beleidsplan inzichtelijk hoeveel geld je voor het waarmaken van je gemeentevisie nodig hebt en verwijs daarnaar tijdens de collecte. 
 • Vraag geen geld, maar haal eens iets materieels op. Speelgoed voor de speelgoedbank, knutselspullen voor de kindernevendienst of oud papier voor de oud papier-actie. 


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 29 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J.F. Kroon hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop