Kerknieuws

Benoemingen generale synode november 2019

Image website Protestantse Kerk

Ingestemd is met de voorgenomen benoeming van dr. C.P. Boele tot lid van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit.

Tot lid van het Generaal College voor de Ambtsontheffing zijn benoemd:

  • dhr. F.A.J. Groenendijk
  • mw. ds. A.T. Metz-Brink

Tot lid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen zijn benoemd:

  • dhr. W. Pot
  • mr. C. van Viegen

Tot lid van de Generale Raad van Advies is benoemd:

  • ds. P.A. Verbaan

Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden is benoemd:

  • ds. M.J. Tekelenburg

Tot preses van het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk is gekozen:

  • ds. M.C. Batenburg


Synode in gesprek over ambt en vermogen

Image website Protestantse Kerk

Visie op het ambt

De generale synode besprak in april 2019 de nota Mozaïek van kerkplekken. De bespreking spitste zich onder andere toe op het ambt en de opleiding van voorgangers in nieuwe vormen van kerk-zijn. In grote meerderheid vond de synode dat een bezinning op het ambt vooraf moet gaan aan het eventueel nemen van concrete besluiten over de opleiding en het functioneren van voorgangers van nieuwe kerkplekken.  

Een werkgroep is aan de slag gegaan over vragen rond opleiding, ambt, werkveld en bevoegdheden en bracht gisteren een tussenrapportage uit. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van de generale synode van april 2020.

Belang van goede opleiding

Alhoewel er waardering was voor de tussenrapportage waren een aantal predikanten zorgelijk over het mogelijk versoepelen van een academische theologische opleiding voor voorgangers, bijvoorbeeld voor voorgangers bij pioniersplekken. 

Ds. Bos (Classis Zuid-Holland noord) vraagt zich af of niet juist voorgangers van pioniersplekken eerder beter dan minder goed opgeleid zouden moeten zijn dan de huidige predikanten. “Je hebt daar namelijk ontmoetingen met mensen met verschillende achtergronden en taalvelden.”

Ds. Pierre Eijgenraam (Classis Gelderland Zuid & Oost) onderstreept nog eens het feit dat het voorgaan in een wekelijkse eredienst echt een academische achtergrond vergt. “Iedere gelovige is in staat om minstens één goede preek te houden. Je moet toch kunnen uitleggen waarom je gelooft. Iemand met veel levenservaring kan misschien zelfs meerdere goede preken houden. Maar als je het iedere week moet doen, wordt het een vak.”

Vermogen

Daarnaast doet de werkgroep ‘werkzaam vermogen’ onderzoek naar het vermogen van gemeenten. Ook hierbij is het startpunt de essentie van kerk-zijn geweest. Waartoe is een gemeente bedoeld? Helder is dat gemeenten verstandig met hun geld moeten omgaan en niet ‘hun talenten in de grond moeten begraven’, aldus de voorzitter van de werkgroep tijdens de presentatie van de tussenrapportage

Synodelid ds. Oldenhuis (Evangelische altreformierte Kirche) vat het als volgt samen: “Niet alleen het geld, maar ook het evangelie moet rollen.”


Generale synode stelt beleidskader kerngemeenten vast

Image website Protestantse Kerk

Al vervolg daarop is een werkgroep aan de slag gegaan om beleidskaders voor deze zogenaamde kerngemeenten op te stellen. Dat beleidskader lag nu ter tafel. De generale synode heeft unaniem besloten dat beleidskader - met inachtneming van der ter vergadering aanvaarde amendementen en door het moderamen gedane toezeggingen - te aanvaarden. 

Daarnaast draagt het moderamen de dienstenorganisatie op om kerkplekken te begeleiden die kerngemeente willen worden. Na vijf jaar wordt deze situatie geëvalueerd. 

Wat zijn kerngemeenten?

In het geval van pioniersplekken die zelfstandig worden, wordt de pionier ouderling. Daarmee mag hij/zij de ambtelijke werkzaamheden uitvoeren die normaal gesproken een predikant vervuld. Het is een hulpconstructie waartoe de generale synode in juni 2019 heeft besloten.

Daarnaast is in de juni-vergadering besloten dat een kerngemeente tenminste tien doop- of belijdende leden moet tellen en dat minimaal een ouderling, diaken en een ouderling-kerkrentmeester de kernraad vormen. Ter vergelijking: een ‘normale’ gemeente heeft minimaal zeven leden in de kerkenraad.

 

Veel vragen

Hoewel het besproken beleidskader een voortzetting is van eerdere besluiten, hebben synodeleden een groot aantal vragen en opmerkingen over hoe kerngemeenten precies gaan functioneren en wat de samenhang is met ‘gewone’ gemeenten en pioniersplekken. 

Zo is ds. Wöhle (adviseur Evangelische-Lutherse Synode) bezorgd dat er een ‘uitgeklede vorm van kerk-zijn’ wordt gecreëerd waar niet goed over is nagedacht en waar men na vijf jaar zo aan gewend is dat het niet meer teruggedraaid kan worden. 

Daarnaast is een aantal synodeleden bang dat kerngemeenten losgezongen raken van het geheel van de kerk. Ook zijn er vragen over de bevoegdheid van voorgangers, zeker ook omdat het gesprek over de ambtsvisie nog gevoerd moet worden (in 2020). 

Ouderling Anna Verbeek (classis Noord-Holland): “Het beleidskader zoals dat nu ter tafel ligt, vraagt in zijn geheel om nog wat nadere uitwerking. Wat houdt precies de begeleiding van de dienstenorganisatie in? Hoe is de verbinding met omringende gemeenten? Vooral dat laatste punt wil ik benadrukken: het belang van onderlinge verbinding." 

Ruimte voor de geest

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, reageert ferm op alle vragen die synodeleden stellen. “We hebben in eerdere vergadering uitgesproken dat we in nieuwe vormen van kerk-zijn de werking van de Geest zien en dat we hier ruimte voor willen geven. Waar we nu over spreken is staand beleid waarvan we hebben afgesproken dat we dat de komende vijf jaar voortzetten. Ook hebben we afgesproken dat we tussentijds gaan praten over de ambtsvisie. Dit is het kader waarin we staan. We wijken niet af, maar we zetten die lijn voort. Opdat deze kerngemeenten zich kunnen ontwikkelen, gaan we dit niet blokkeren. Tegelijkertijd gaan we dit goed regelen.”


Generale synode: VOG voortaan verplicht voor ambtsdragers en vrijwilligers in de kerk

Image website Protestantse Kerk

Daarnaast worden gemeenten verplicht tot  aanstelling van gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten. [Zie ook de training 'interne vertrouwenspersoon']

Dit is besloten naar aanleiding van de evaluatie van het rapport ‘Schuilplaats in de Wildernis’ (1999). Opnieuw is bevestigd dat wat de Triosynode in 1999 uitsprak, te weten:

  • seksueel misbruik is zonde; kwaad in Gods ogen en onrecht tegenover de medemens;
  • de kerk dient onomwonden te kiezen voor de slachtoffers van seksueel misbruik.

Verklaring Omtrent Gedrag

Ds. Sophie Bloemert, projectleider van de evaluatie, leidde het onderwerp in. “Voor de projectgroep was het snel duidelijk: een VOG is een maatschappelijke must, ook al geeft het verkrijgen dan wel kunnen overleggen van een VOG geen garantie. Maar het is tegenwoordig een wezenlijke randvoorwaarde.” 

Alle synodeleden die gebruik maakten van de sprekersronde zijn dankbaar voor het rapport. Men erkent unaniem het belang van dit onderwerp. Ook was er dankbaarheid voor de reeds bestaande protocollen. 

Ds. Rijken (classis Utrecht): “Ik heb kerkenraadsleden gesproken die het fijn vonden dat ze hierop konden terugvallen als de verschrikkelijke situatie van seksueel misbruik zich voordoet.” Daarnaast benadrukt ze dat het onderwerp hoe dan ook regelmatig door de kerkenraad besproken moet worden. “Er rust nog een taboe op dit onderwerp, terwijl het heel belangrijk is om na te denken over de positie van kwetsbare mensen in de gemeenten.”

Als iemand geen VOG krijgt

Daarnaast waren een aantal praktische vragen over het aanvragen van VOG’s. Zo vroeg ouderling Van Delft (classis Gelderland Zuid&Oost) zich af hoe we omgaan met vrijwilligers die geen VOG kunnen krijgen. “Waar leggen we de knip? Stel dat diegene altijd samen met iemand de crèche leidt?“ Ook ouderling Van Heijningen (Classis Groningen-Drenthe) vraagt zich af hoe je de mogelijkheid kunt creëren om mensen die geen VOG kunnen krijgen toch een rol kunnen krijgen in de kerk. “Stel dat we die persoon in de gemeente hebben leren kennen als een berouwvol persoon.”

Klaas Bakker (voorzitter college van visitatoren) benadrukt het belang van het aanvragen van een VOG. “Het aanvragen is een goed signaal. Je bant seksueel misbruik helaas nooit uit. Maar maak de kans zo klein mogelijk!.”

Vertrouwenspersonen

Ouderling van Tol suggereert nog dat vertrouwenspersonen van de kerk contact zoeken met vertrouwenspersonen van scholen en voetbalverenigingen in de omgeving, om bijvoorbeeld expertise uit te wisselen. Op het gebied van expertise geven een aantal predikanten aan dat het goed zou zijn om dit onderwerp een plaats te geven in de permanente educatie van predikanten. Hoe dit vorm te geven wordt in de komende periode onderzocht.

De projectgroep die het rapport uit 1999 geëvalueerd heeft, doet nog meer aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat het bewustzijn in gemeenten rond het thema ‘veilige gemeente’ groeit.

Ds. Bloemert realiseert zich dat gemeenten veel huiswerk krijgen. Toch benadrukt ze het grote belang van het thema ‘veilige gemeente’. “Meermalen hebben we in de projectgroep tegen elkaar gezegd: in de gemeenten is het werk aan de schuilplaats te doen. Daar klopt het hart van ons kerk-zijn, daar mogen gelovige mensen met elkaar elke dag laten zien wat we zijn: een gemeente van Jezus Christus.”


Nieuwe preses: ds. Marco Batenburg

Image website Protestantse Kerk

Met vrucht en visie leidinggeven

In zijn kennismakingstoespraak geeft Batenburg aan dat hij hoopt dat in vergaderingen van de synode niet alleen besluiten worden genomen, maar ook het geloofsgesprek plaatsvindt.

“Als kerk leven en herleven we van de gekruisigde en opgestane Christus. Onze vreugde ontspringt telkens aan die Bron. Laten we als synode telkens weer de kerk uitnodigen om het van deze Christus te verwachten. Om van zijn genade te leven. Ik hoop dat de synode ook een plaats zal zijn om elkaar daarin te oefenen. Niet alleen een vergadering waarin besluiten worden genomen, maar ook een ontmoetingsplaats om het geloofsgesprek voeren. Om van daaruit ook met vrucht en visie leiding te geven aan de kerk.”

Werkervaring

Batenburg is momenteel gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten. 

Batenburg studeerde theologie aan Universiteit Utrecht. Hij is afgestudeerd in de vakken dogmatiek en Nieuwe Testament.

Naast zijn predikantschap bekleedt Batenburg op dit moment een aantal bestuurlijke functies: lid van de Raad van Toezicht van de Hervormde Stichting Sonneburgh (gezondheidszorg; portefeuille identiteit) en voorzitter Raad van Toezicht van de IZB, vereniging voor Zending in Nederland. Deze laatste functie zal hij in verband met mogelijke belangenverstrengeling per direct neerleggen.


Protestantse Kerk komt op voor de beschermwaardigheid van het leven

Image website Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk staat voor beschermwaardigheid van het leven. Velen in onze samenleving maken zich zorgen over de abortuspraktijk in Nederland, zoals onder meer zichtbaar wordt in de Mars voor het Leven (aanstaande zaterdag).

Als kerk vragen we aandacht voor het kwetsbare leven. We komen op voor de beschermwaardigheid van het leven, ook van het ongeboren leven.

Nederland kent een abortuswetgeving, zorgvuldige toepassing is van groot belang. Abortus went niet. Het is een kwetsbaar onderwerp, dat om een pastorale benadering vraagt.

Vanuit de Protestantse Kerk vragen we aandacht voor het ongeboren leven en voor de vrouwen die een abortus overwegen. De kerk biedt de ruimte voor het pastorale gesprek hierover. 


Kliederkerk is succesvolle aanvulling op reguliere kerkdienst

Image website Protestantse Kerk

Ruim één derde van de bezoekers is volgens hen helemaal niet gelovig. Hiermee is kliederkerk één van de meest succesvolle missionaire activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland

Chaos van het bestaan

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.  Nelleke Plomp, projectleider kliederkerk en werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland: “Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de Geest van God ook werkt door glitterlijm, figuurzagen en renspelletjes. Door een zegen onder een kleurrijke parachutedoek en het eten van pannenkoeken. Vanuit en in het geklieder, de chaos van het bestaan, bindt God mensen van alle leeftijden samen.“

Van 100 naar 300 kliederkerken

Deelnemers aan kliederkerk zijn voor het overgrote deel uit kinderen jonger dan twaalf jaar en hun ouders. Op een aantal plaatsen komen ook grootouders met kleinkinderen. 

Van alle kliederkerken zijn veruit de meeste kliederkerken vanuit een protestantse gemeente gestart (80%). Ook zijn er vanuit het Leger des Heils en doopsgezinde gemeenten kliederkerken én zijn er oecumensiche samenwerkingsverbanden. 

De Protestantse Kerk wil het aantal Kliederkerken laten groeien van ruim 100 naar 300 in 2023.

Messy Church

Kliederkerk is geïnspireerd door het Engelse Messy Church, een initiatief van de Bible Reading Fellowship. Kliederkerk maakt deel uit van een inmiddels wereldwijde ‘messy family’: van Sydney tot Los Angeles en van Kaapstad tot Stockholm zijn zo’n 4000 lokale Messy Churches te vinden.

Voor meer informatie zie het rapport 'Bevindingen en lessen na ruim vijf jaar kliederkerk'


Armoede: kerken krijgen meer aanvragen en geven meer hulp

Image website Protestantse Kerk

Meer mensen deden een verzoek om hulp. In de top 10 van meest genoemde groepen die door kerken geholpen worden, vond sinds 2012 een verschuiving plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen. ‘Mensen met een chronische ziekte’ en ‘gezinnen waarin één persoon betaald werkt’ worden veel vaker genoemd dan zeven jaar geleden. 

Redenen voor hulpvraag

Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest voorkomende redenen waarvoor mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organisaties noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van ingewikkelde formulieren en terugvordering van teveel betaalde toeslagen. 

Bureaucratie als veroorzaker van de problematiek van armoede en schulden staat dus hoog in de ranglijst van genoemde problemen. De overheid is daarmee niet alleen armoedebestrijder maar ook veroorzaker van problemen. 

Overheid kan meer doen

Richting de overheid adviseren de kerken om fouten die mensen maken vanwege ingewikkelde regelingen of formulieren niet langer als ’fraude’ te bestempelen. Gelet op de specifieke problemen onder jongeren pleiten de onderzoekers voor het omhoog brengen van de jeugdregelingen van 18 naar 21 jaar. Ook pleiten zij ervoor dat de overheid meer aansluiting zoekt bij hulpinitiatieven vanuit de kerken. 

Het Onderzoek Armoede in Nederland is alweer de achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek van kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onderzoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkgenootschappen deel. 

Het complete onderzoek is te vinden op knooppuntkerkenenarmoede.nl.

De bundel met voornaamste resultaten, verhalen en achtergrondartikelen is voor 5 euro te bestellen bij de Protestantse Kerk in Nederland, of via Knooppunt Kerken en Armoede.

knooppuntkerkenenarmoede.nl/publieksbrochure


Gebed voor Dankdag voor Gewas en Arbeid

Image website Protestantse Kerk

Heer onze God, 

wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juist woorden in de mond en in het hart. 

 We zijn dankbaar. 
Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen. 
Het land heeft zijn opbrengst gegeven. 
Ook al kunnen wij geen wasdom geven, 
we hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land.
We hebben er goed van gegeten.

Wij danken U voor al wat groeide en bloeide, 
voor eten en drinken in overvloed. 

Wij danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders.
Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht. 

Tegelijk zien we steeds scherper 
dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.  

En we beseffen steeds meer 
dat onze dank tegen ons is. 
Daarom bidden wij: 
‘spreek zelf in ons het rechte woord’ (naar lied 944). 
Geef ons wijsheid om uw schepping, 
naar uw gebod, te bewerken en te bewaren (Gen. 2:15), 
zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam. 

Hoor onze dank en ons gebed,
in Christus’ naam. 

Amen. 


Leef toe naar Kerst, feest van licht. Vraag onze adventskalender gratis aan! 

Image website Protestantse Kerk

De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. ´Geef licht´ is de rode draad door alle dagen van de kalender. Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied, overdenking of quote. Neem alvast een kijkje in het inkijkexemplaar.

U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2019 aanvragen  via protestantsekerk.nl/adventskalender

De kalender bestellen voor uw gemeente
Misschien wilt u als kerk uw gemeenteleden verrassen met een kalender. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk.

Vraag de kalender gratis aan


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 24 november beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J.F. Kroon hoopt voor te gaan. Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop