Kerknieuws

In goed vertrouwen: materiaal voor belijdeniscatechese

Image website Protestantse Kerk

In zeventien pakkende hoofdstukken zet ds. Evert van der Veen de kernpunten van het christelijk geloof neer. Met handzame informatie, gespreksvormen en creatieve verwerking vanuit de apostolische  geloofsbelijdenis. Daarmee is dit boek een prachtige hulp voor gespreksgroepen van jongeren/jongvolwassenen en voor belijdeniscatechese. Met een voorwoord van ds. Arjan Plaisier en aanbevolen door JOP. 

Ds. Diemer de Jong van de Gereformeerde Kerk Voorthuizen geeft aan dat hij en zijn collega het boek al jarenlang met veel plezier gebruiken voor de belijdenisgespreksgroep in hun gemeente. “Er staat voldoende informatie in voor kennisoverdracht, maar wat net zou belangrijk is: er staan allerlei teksten en opmerkingen in voor een goed gesprek. Wij noemen het als collega’s wel eens het prikbord boven je bureau of de kaarten en plaatjes onder de magneetjes op je koelkastdeur: altijd weer goed voor een nieuwe gedachte of een hernieuwd gesprek.”

Ook voor de gezamenlijke belijdeniscatechese van De Hoeksteen en de Bethelkerk in Zwijndrecht wordt dit boek gebruikt. Ds. Annelene Metz: “In 'In goed vertrouwen' komen alle basisonderwerpen uit het christelijk geloof aan de orde op een toegankelijke manier. Het is een bron van kennis voor wie nog niet zo vertrouwd is met geloof en moedigt aan om (persoonlijk en samen) te onderzoeken hoe je je tot God verhoudt. De bijbehorende handleiding biedt een gevarieerd aanbod aan gespreksmogelijkheden.”

Het materiaal bestaat uit een werkboekje en een handleiding. Het boek is te koop bij KokBoekencentrum. De handleiding is te downloaden op de website van JOP.


Aart Staartjes in Woord voor Woord

Image website Protestantse Kerk

In het programma Adieu God vertelde Aart Staartjes over zijn liefde voor de bijbelverhalen. Aart: “Ik vond het fantastisch om te doen, het zijn echt machtig mooie verhalen.” 

In Woord voor Woord, een tv-programma van de IKON, las Aart Staartjes bijbelverhalen voor, bewerkt door Karel Eykman. Hij las zowel verhalen uit het Oude als het Nieuwe Testament. Aart gaf soms tussen de regels door zijn eigen interpretatie van het verhaal. Dit ´oneerbiedige´ taalgebruik leverde destijds wel eens kritiek op van de kijkers, maar bovenal was het een door jong en oud goed bekeken programma.

Hoewel de lezingen voor Aart puur seculier waren kon hij de bijbelverhalen zeer waarderen. Aart: “Neem De verloren zoon bijvoorbeeld, dat is een prachtig moralistisch verhaal, zoals je dat ook in andere boeken kunt lezen.” Uit het interview met Tijs van den Brink bleek ook dat hij een vakantiehuis op Patmos had en daar, zeer toepasselijk, het bijbelboek Openbaringen las. 

Wilt u de bijbelvertellingen van Aart Staartjes terugluisteren? Beluister hier twee oude opnames en laat u verrassen door de vlotte en boeiende bijbelverhalen.


Materiaal Veertigdagentijd & Pasen beschikbaar: van veertigdagentijdkalender tot paaschallenge

Image website Protestantse Kerk

Gratis veertigdagentijdkalender 2020

De veertigdagentijdkalender 2020 ‘Sta op’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees. 

Vraag een gratis exemplaar of bestel een stapel kalenders als gemeente. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk

Vasten

Kerk in Actie roept alle gemeenten in Nederland op samen een statement te maken door als gemeente veertig dagen te vasten. Samen vasten werkt verrijkend. Kerk in Actie reikt materialen aan met voor iedere week een vastensuggestie. De vastensuggesties sluiten aan bij de teksten en vastentips in de 40dagentijdkalender. Vast mee of bestel de vastenkaart voor uw hele gemeente. Nieuw dit jaar is een speciale vastenkaart voor kinderen. Deze is hier gratis te bestellen.

40dagentijdcampagne Kerk in Actie

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Doe als gemeente mee aan deze campagne en zamel via de collecten geld in voor de diverse projecten. Voor deze campagne zijn diverse materialen beschikbaar

Stuur paasgroeten naar gedetineerden

Ook in deze Veertigdagentijd wordt de paasgroetenactie voor gedetineerden in binnen- en buitenland georganiseerd. 

Liturgisch bloemschikken

Ook is voorbeeldmateriaal symbolisch bloemschikken beschikbaar. De brochure voor de Veertigdagentijd & Pasen 2020 kan gratis worden aangevraagd vanaf 1 februari a.s. Of meld u aan voor een avond liturgisch bloemschikken in Rijnsburg. Onder deskundige begeleiding maakt u een bloemstuk waarin het licht van Pasen wordt uitgedrukt. 

Materiaal voor kinderen en jongeren

In de werkvormendatabase van Jong Protestant zijn diverse ideeën voor kinderen en jongeren te vinden voor de Veertigdagentijd en voor Pasen zoals bijvoorbeeld een kliederkerk-paasviering of de suggestie om met kinderen een eigen veertigdagentijdkalender te maken. 

Of wat denkt u van een spannend spel voor jongeren van 12 tot 18 jaar? Samen een nacht lang meemaken wat zich toen afspeelde en het verhaal van Pasen doorleven? Organiseer dan de paaschallenge

Paasmuziek

Bijna niemand kent ze: de Oden van Salomo. Het is de oudste verzameling christelijke liederen (80-120 na Christus) die bewaard is gebleven. De cd 'Oden van Salomo' vertelt het paasverhaal op een unieke manier door de Oden heen en is gratis aan te vragen via daarompasen.nl.

Of liever genieten van een live paasconcert? Kom dan naar een van de vele concerten van Zingenindekerk en Korenindekerk die de komende weken in het land plaatsvinden. Kies voor Martin Mans, The Psalm Project, Gerald en Nelinda Troost, Reyer, Adrian Snell of een van de vele andere artiesten. Kijk voor een concert bij u in de buurt op zingenindekerk.nl of korenindekerk.nl.

Meer informatie op de themapagina 'Veertigdagentijd & Pasen'


Ds. Batenburg ontvangt zegen voor het vervullen van zijn taak als preses synode

Image website Protestantse Kerk

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, diaken Jeannette Galjaard, vice-preses generale synode, ouderling Anne Bosman, voorzitter van de kerkenraad en ds. Gerrit Vreugdenhil, collega-predikant in de Sint Jan namen aan de zegening deel. 

Naar aanleiding van Matteüs 13:44 preekte ds. Batenburg over het thema ‘Verrast door vreugde’. Hij benadrukte dat de kerk een oefenplaats is voor de vreugde die we ontvangen door het evangelie van Christus.

“Vreugde is allereerst een vondst. Het komt op je pad. Het is puur genade als de vreugde over het evangelie van Jezus Christus je leven binnenkomt. Maar vreugde vraagt ook oefening. Met een woord van de apostel Paulus: Verblijd u in de Heere, ik zeg het opnieuw: verblijd u! De kerk is de ruimte om ons daarin te laten opscherpen. In het beeld van de tekst uit Mattheüs: om de schat weer te vinden. Als we op zondag samenkomen als gemeente. In doordeweekse ontmoetingen rond de Bijbel. We oefenen ons in de vreugde. En zo ontvangen we ook iets van een voorproefje van hoe het eenmaal zal zijn. Vreugde die nooit meer voorbij zal gaan.”


Gebed voor Australië

Image website Protestantse Kerk

Van U is de aarde, God
en alles wat daarop leeft.
Wij danken U voor deze gave
en wij bidden om haar,
vanwege het vuur dat verwoestend
om zich heen grijpt in Australië.

Mensen en dieren komen om,
of slaan in paniek op de vlucht.
Huizen, holen en nesten worden vernietigd, 
Bomen en gewassen staan in lichterlaaie.

Verbonden voelen wij ons 
met wat ver weg gebeurt, 
want samen wonen wij 
op uw kostbare aarde 

Wij bidden voor alle inwoners, 
mensen en dieren van Australië,
voor wie getroffen zijn door het vuur,
voor wie rouwen om de gestorvenen,
voor hulpverleners in de chaos,
voor wie beslissingen nemen over de bestrijding
van de vuren en de zorg voor dit land.

Wij bidden, ontferm u over allen,
Wees met uw Geest van troost en wijsheid nabij.

Gebed voor Australië ~ Ds. Janneke Nijboer


Aanmelding voor nieuwe opleiding Missionaire Specialisatie is geopend

Image website Protestantse Kerk

Sinds 10 jaar staat missionair werk hoog op de agenda van de kerk. Steeds duidelijker wordt dat missionair-zijn invloed heeft op het hele kerk-zijn. In uw werk als predikant of pastoraal werker werkt de missionaire roeping door in alle vezels van u als persoon, in uw persoonlijk geloof en in de taken die u uitvoert. De opleiding helpt bij de zoektocht naar uw eigen missionaire visie op uw ambt en de kerk. 

Ervaring opdoen

De opleiding is opgebouwd aan de hand van een zestal hoofdthema’s, waarbij theorie, ervaring opdoen met missionaire initiatieven, en oefenen in de praktijk worden afgewisseld:

  1. Missiologie. Verkennen van het vakgebied, van zendingsgeschiedenis tot hedendaagse kernbegrippen.
  2. Context. Hoe vindt het evangelie een weg in de wereld? Hoe ziet de wereld er om ons heen uit? Hoe kunnen wij daarbij aansluiten?
  3. Leiderschap. Hoe kunt u samen met de kerkenraad leiding geven aan missionair gemeente-zijn?
  4. Communicatie. Hoe kunt u binnen en buiten de kerkmuren (s)preken?
  5. Creativiteit ontwikkelen.
  6. Missionaire spiritualiteit. Uw persoonlijk geloof is de basis voor uw houding in uw werk en waar u zich toe geroepen weet. Op allerlei manieren gaat u verkennen hoe u kunt groeien in ontvankelijkheid en vrijmoedigheid. 

Studiereis naar Engeland

Veel van de theorie wordt geïllustreerd aan de hand van bezoeken aan missionaire initiatieven in Nederland en Engeland. Tijdens een vierdaagse studiereis naar Londen maakt u kennis met de bakermat van het pionieren. 

Oefenen in de praktijk van uw werk is naast het verwerken van de nodige theorie een belangrijk onderdeel van de opleiding. U krijgt de opdracht voor de duur van de opleiding om samen met de kerkenraad een missionair initiatief vorm te geven en uit te voeren. Er zijn vier lesdagen gereserveerd, waarvoor ook de kerkenraad wordt uitgenodigd en zij verwacht worden aanwezig te zijn. Zo groeit u samen op in de ontwikkeling van een missionair bewustzijn ten gunste van de gemeente. 

Aandacht voor reflectie

De opleiding is afwisselend, inspirerend en uitdagend. Om zicht te houden op uw eigen ontwikkeling als predikant of kerkelijk werker is er veel aandacht voor reflectie op alles wat er in de opleiding geboden wordt. De lesdagen worden afgesloten met gesprek in kleine groepjes. Tevens zijn er intervisiesessies in een grotere groep. 

U zult merken dat de Missionaire Specialisatie een opleiding is met een grote impact op uw persoon en werk. Het is een intensief traject, die meer dan de moeite en investering in tijd en geld waard is.

Meer informatie en aanmelden:

protestantsekerk.nl/missionairespecialisatie


Twaalf tips voor nieuwe ambtsdragers

Image website Protestantse Kerk

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor de dienst van Woord en sacramenten, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid, de geestelijke vorming, het opzicht, het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden en andere arbeid tot opbouw van de gemeente. (Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland).

Om u te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid een aantal tips:

1. Training ‘nieuwe ambtsdragers’
Vraag de training ‘nieuwe ambtsdragers’ aan voor uw gemeente. In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen volgen zijn voor: scriba's, diakenen, ouderlingen kerkrentmeester en jeugdambtsdrager.

2. Gratis maandblad woord&weg
Woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine is bedoeld om ambtsdragers te inspireren en informeren. Het blad is iedere maand gecombineerd met Jong Protestants, Diakonia of Kerk&Israël Onderweg. Vraag een gratis abonnement aan via: www.protestantsekerk.nl/magazine

3. Wekelijkse nieuwsbrief
Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief staat boordevol inspirerende en nuttige informatie voor ambtsdragers.

Schrijf u direct in:


4. Kerkorde online

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. U zult de kerkorde veelvuldig nodig hebben in uw ambt. De nieuwste versie van de kerkorde is altijd te vinden via protestantsekerk.nl/kerkorde.

5. Bezinning & gebed
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. 


6. Leiderschap met lef
Het boekje ‘Leiderschap met lef!’ ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waarderende houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. 


7. Kerkenraad 2025 
In de nota Kerk2025 van de generale synode voor de Protestantse Kerk staat het streven om terug te gaan naar de kern centraal. Voor kerkenraden kan dit betekenen: minder vergaderen en meer tijd voor bezinning en ontmoeting. In de generale synode is dit doorgevoerd en ook in sommige lokale kerken gebeurt het al. Maar hoe ziet zo’n veranderingsproces naar efficiënter besturen en meer tijd nemen voor ontmoeting en gesprek er in de praktijk uit? Kost dat niet ontzettend veel tijd en energie? In een serie verdiepingsartikelen komen ambtsdragers die betrokken zijn bij de verandering in hun kerkelijke gemeente aan het woord. Bestel hier de nota Kerk2025 en andere handige nota´s. 

8. Een voortreffelijk werk
Het boek Een voortreffelijk werk is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeenteleven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie. Bekijk hier meer boeken voor nieuwe ambtsdragers.

9 Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker
Dit boek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema’s rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert. Bekijk hier meer boeken voor nieuwe ambtsdragers.

10. 101 dingen die je moet weten als je ambtsdragers wordt
Dit is eigenlijk tip waarvan u hoopt dat anderen u, als nieuwe ambtsdrager, cadeau gaan geven. Op lichtvoetige wijze wordt in dit boek de lezer bemoedigd en geïnformeerd door 101 kernachtige en mooie teksten.

11. Liturgische suggesties
Op zoek naar ideeën en geschikte teksten voor een dienst waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden? In PreekWijzer vindt u onder andere negen preekschetsen voor deze gelegenheid.

12. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen
De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt. De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00 – 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880.


“Sirkelslag is één van de populairste activiteiten in ons jeugdwerkseizoen”

Image website Protestantse Kerk

Sirkelslag YOUNG brengt ieder jaar een bijbels thema op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij jongeren. Sirkelslag is daarmee ook geschikt om jongeren die niet vaak (meer) in de kerk komen te betrekken bij activiteiten.

 

Wedstrijdelement spreekt aan

De regionale tienergroepen Hi5spirit en Young Seven uit Schagen en Geestmerambacht draaien al wat jaartjes mee met Sirkelslag. Karin Blaauw: “Sirkelslag YOUNG is een leuke activiteit om jongeren kennis te laten maken met onze tienergroepen. We organiseren gemiddeld één keer per maand een activiteit. Sirkelslag is één van de populairste activiteiten in het jeugdwerkseizoen. Daar doet eigenlijk iedereen aan mee. Jongeren nemen soms ook vrienden mee. Jongeren vinden de opdrachten verrassend en leuk en vooral het wedstrijdelement spreekt aan. Er is altijd voor ieder wat wils: de een kan goed rekenen, de ander is sterker op het creatieve vlak of kan goed oplossingen bedenken. Plezier gegarandeerd!”

Het thema van Sirkelslag YOUNG 2020 is ‘Kom in beweging’. Het verhaal van Jona loopt als rode draad door de spellen heen. De jongeren maken tijdens de avond hetzelfde mee als Jona. Het verhaal begint in het donker, in de vis. Door flashbacks ontdekken de jongeren hoe Jona daar terecht is gekomen. Met de hulp van anderen komt Jona in beweging en trekt hij naar Nineve. Daar komen de mensen ook in beweging. Het verhaal krijgt een nieuwe wending. 

Tijdens deze editie van Sirkelslag maken de jongeren ook kennis met Jong in Actie, het diaconale project van JOP, Jong Protestant en Kerk in Actie.  

Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op de website van Sirkelslag YOUNG. Inschrijven kan nog tot woensdag 5 februari a.s. om 12.00 uur. 

Ja, ik schrijf ons team in voor Sirkelslag YOUNG


Heeft God ons pionieren en kliederen wel nodig? Kom naar het landelijk event Blik naar Buiten! 

Image website Protestantse Kerk

Vier topsprekers starten de dag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. Waarom is pionieren voor sommige bezoekers van levensbelang? Welke grote trends komen eraan in de komende 10 jaar en wat doen we daar als kerk mee? Hoe komt het dat Kliederkerk zo'n doorslaand succes is?

De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste trends en ontwikkelingen op missionair gebied, ds. Janneke Nijboer over welk verschil pioniersplekken nu echt maken in de praktijk, Nelleke Plomp over de onstuimige groei van het aantal kliederkerken en prof. dr. Gert Noort over het geloofsgesprek voeren in een geseculariseerd Nederland.

Sprekers

De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste ontwikkelingen op missionair gebied. Hij vertelt welke trends de komende tien jaar zeer waarschijnlijk zullen bepalen en wat dat van de kerk zal vragen. 

Prof. Dr. Gert Noort, hoogleraar Protestantse en Evangelicale missie aan de Theologische Universiteit Kampen spreekt over  ‘Onbevangen in de marge’. Hoe kunnen we als christelijke minderheid in Nederland toch vrijmoedig woorden geven aan ons geloof? En waarom zouden we dit doen? Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte en glans geeft? 

Nelleke Plomp, projectleider Kliederkerk, spreekt over deze nieuwe vorm van kerk-zijn in Nederland. Kliederkerk bereikt een doelgroep die voor veel kerken bijna uit beeld is: jonge kinderen en hun ouders. Op bijna 200 plaatsen in Nederland gaan kliederkerken regelmatig op creatieve wijze met Bijbelverhalen aan de slag. 

Ds. Janneke Nijboer presenteert de resultaten van het onderzoek naar de impact van pionieren. Welke invloed heeft betrokkenheid bij een pioniersplek op het leven van deelnemers? Groeit er geloof en ontstaan er vriendschappen? Wat betekenen pioniersplekken in de praktijk voor mensen?

Inspirerende workshops

Aansluitend is er een gevarieerd keuze-aanbod in zo´n 10 verdiepende workshops. U kunt napraten met de sprekers, ervaren wat de missionaire werking is van klassieke choral evensongs (met dr. Hanna Rijken) en een kijkje in keuken nemen bij de totstandkoming van een missionaire preek (door IZB). Ga met nog meer andere professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk in gesprek en loop met een frisse blik naar buiten. 

Aanmelden 

‘Blik naar Buiten’ wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Jacobikerk en de Social Impact Factory in Utrecht. Aanmelden kan via de onderstaande link. Een toegangskaart kost 19,50 euro per persoon.

Aanmelden voor landelijk event 'Blik naar buiten'Materiaal Week van Gebed 2020 beschikbaar

Image website Protestantse Kerk

Posters A2 en A4, gebedskaartjes, een kindergebeds- en werkboekje en natuurlijk het boekje met de liturgie en de teksten rond de acht dagen kunt u bestellen via de website van de Raad van Kerken.

Muziekopnames voor Week van Gebed

Bij de Week van gebed is een lied geschreven, dat door Gert Landman vertaald is en gezongen kan worden tijdens de viering. Het is te vinden in het liturgieboekje. Er is een integrale uitvoering (zang en begeleiding), en twee instrumentale opnames (één met en één zonder solo’s), die gebruikt kunnen worden bij het instuderen door een koor of ter ondersteuning van de gemeentezang. U kunt ze beluisteren via deze webpagina en via dezelfde pagina ook downloaden.

Bloemschikking Week van Gebed

Ter inspiratie en navolging in de plaatselijke kerk maakte Charlotte Kwak, betrokken bij de groene website www.symbolischschikken.nl een bloemschikking passend bij het thema 'Buitengewoon'. Hoe de schikking is samengesteld en hoe het bloemstuk kan worden geduid, is hier lezen.

Lees ook

 

 


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 2 februari beginnen we om 14:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar mw. Jeltje Tilma hoopt voor te gaan. Thema: GrijpsKERKT/ Family


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop